Sektörlerin Altın Çocuğu…

                Globalleşen dünyada artık işletmenin sahip olduğu değerlerin yanında bir de işletmenin paydaşlarının gözünde nasıl algılandığı daha bir önem kazanmaktadır. Son yıllarda itibar kavramını duymaktayız. Peki nedir bu itibar kavramı, işletmeler için ne gibi bir öneme sahip? ya da paydaşlar neye göre itibar olarak değerlendirmektedir?? Şimdi bu yazımda itibarı ve itibarın önemini temel bir perspektifle sizinle tanıştırmaya çalışacağım …

         İtibarın temelini oluşturan en temel unsur, ‘GÜVEN’ dir. Güven temelleri olmayan bir işletmenin yaracağı ya da sunacağı hizmet/ürün adeta temeli sağlam olmayan inşaata benzemektedir. Bataklık zemine kurulmuş bir bina düşünün… Öyle bir bina ki mimarisi, kullanılan malzemelerin kalitesi ve görünen herşey kusursuz güzellikte fakat ufak bir sarsıntıda yerle bir olacak olan bir bina… Çünkü itibarı oluşturan güven olgusu bataklık zeminde !..

İşletmeler için GÜVEN sağlamak……

  • Çalışanları                                
  • Müşterileri
  • Yatırımcıları
  • Paydaşları
  • Devlet
  • Toplum ile güveni temel alan ilişkinin üzerine kurulmuştur.

Faaliyetlerinin ancak bu güvenin sürekliliği ve gücü ile gerçekleştirebilir. Güven inşa etmenin en etkin yolu sözlü iletişimle değil, davranışsal iletişimle olur.

KURUMSAL GÜVEN OLUŞTURMADAKİ BOYUTLAR

1.İletişim için güven, çalışanların bilgi paylaşımı ve sorun çözmede açık ve şeffaf olmasıyla sağlanır.

2.Kişiliğe duyulan güven, çalışanların aralarındaki yazılı veya sözlü anlaşmalara uyumlarını ve kurumun tutarlı olmasını etkiler.

3.Yeteneğe duyulan güven, çalışanlarını birbirlerinin çalışma yöntemleri ve yetenekleri ile hedefe ulaşabilecekleri konusundaki inançlarını ve dolayısıyla davranışlarını etkiler.

       İTİBAR NEDİR?

       Rekabetin artması ile sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan faktörler önem kazanmakta ve beraberinde bunlara olan ihtiyaç da artmaktadır. İşletmeler rekabet avantajı sağlamada taklit edilmesi zor soyut varlıklarını artırmaya yönelmektedir (Swaiger 2004). Bu soyut varlıkların içinde en önemli kavramların başında “itibar” gelmektedir.     

       İtibar, paydaşların işletmelere ait ürünleri, hizmetleri, stratejileri hakkındaki bakış açılarını ve bunları rakip işletmelerle olası karşılaştırmalarını yansıtmaktadır. (Fombrun 1990).

       Kurumsal itibar kavramı görünür olmayan komplex ve taraflara bağlı olarak değişkenlik gösterebilen bir kavram olmasına karşın, günümüzde gerek akademisyenler gerekse uygulamacılar arasında oldukça sık bahsi geçen bir kavram haline gelmiştir. Kurumsal itibar, yönetim alanında olduğu kadar pazarlama alanında da oldukça ilgi çeken bir konu başlığıdır. Yönetim yazınında işletmelerin görünür olmayan varlıkları kapsamında, rakiplerine göre hissedarlar, fikir liderleri, çalışanlar, müşteriler gibi kilit paydaşlarının gözünde sürdürülebilir stratejik rekabet avantajı yarattığı varsayılan kavram (Hall 1992, Fombrun 1996, Kaplan and Norton 1992, Carmelli and Tishler 1992)) pazarlama yazınında kurumsal marka kavramıyla ilişkilendirilerek (Balmer et.al 2006, Balmer and Greyser 2003,Knox and Bickerton 2003, Argenti and Druckenmiller 2004), toplumda ve özellikle müşterilerin gözünde işletmenin sahip olduğu markalara ilişkin farkındalığı artırıcı bir unsur olarak tanımlanmaktadır (Steral and Emery 1997, Fombrun 1996, Nguyen and Leblanc 2001, Herbig and Milewicz 1997). Kurumsal itibar yazınında, kavramın örgütler acısından nasıl tanımlandığı ve kavramın önemini vurgulayan pek çok çalışma yapılandırılmakla birlikte, Kurumsal itibarın bahsi geçen faydaları maksimize etmesi ve bilinçli şekilde yönetimi açısından önemli bir aşama olan kurumsal itibarın nasıl ölçüleceği konusu hala netlik kazanmış değildir.

Yazımı bitirmeden önce şunu söylemek isterim ki, müşteri nezninde işletmenin itibarını kaybetmek anlıkken, o ulvi itibar değerini kazanmak uzun zaman almaktadır.

Yorum Bırakın:

E-Posta adresiniz 3. şahıslar ile paylaşılmaz. İletişim için tüm alanlar zorunludur.